Betalingsvoorwaarden, verhuur-, verkoop- en algemene voorwaarden:

 

Art. 1 Geldigheid van de contractsvoorwaarden:

 

Onder voorbehoud van uitdrukkelijk en schriftelijk bedongen afwijkingen zijn al de algemene contractsvoorwaarden toepasselijk op al de transacties van STUDIO UNO. Deze voorwaarden van STUDIO UNO hebben voorrang op de contractsvoorwaarden van de andere contracterende partij(en).

 

Art. 2 Betalingsvoorwaarden:

 

1. Alle facturen zijn betaalbaar voor vervaldatum.

2. Eventuele klachten betreffende de factuur of rekening dienen binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven ter kennis worden gesteld.

Bij gebreke van deze in mora-stelling worden, de goederen, materialen, het geleverd werk en de faktuur geacht aanvaard te zijn.

3. Schuldvergelijking door compensatie van facturen wordt niet toegestaan door STUDIO UNO

Indien de factuur onbetaald blijft, wordt vanaf de 30e dag na factuurdatum het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 1% verwijlintrest per maand en 10% ten titel van conventionele schadevergoeding; dit laatste evenwel met een minimum van € 125,-  Alle kosten en lasten die kunnen voortvloeien uit de inning van de facturen van STUDIO UNO zijn ten laste van de medecontractant.

 

Art. 3 Opzeg:

 

1.  De inrichter verbindt er zich toe bij opzeg van de activiteit vanzijnentwege, ongeacht de reden, zelfs in geval van overmacht of onvoorzienbare omstandigheden, binnen de 14 dagen na ontvangst van aangetekend schrijven vanwege STUDIO UNO, 50% van de overeengekomen prijs als schadevergoeding te betalen (Een betaald voorschot wordt in mindering gebracht). Een betaald voorschot aan STUDIO is enkel en alleen dan terugvorderbaar bij opzeg van de activiteit door STUDIO UNO.

2.  STUDIO UNO of één van zijn aangestelden kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig geval van overmacht of onvoorzienbare omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijken of onmogelijk maken.

 

Art. 4 Veiligheid: De inrichter staat in voor de veiligheid:

 

1.  Diefstal of gebeurlijke schade veroorzaakt aan materiaal van STUDIO UNO of aan materiaal gehuurd door STUDIO UNO tijdens de activiteit, wordt door de Inrichter volledig vergoed, rekening houdende met de huidige nieuwwaarde van het materiaal. De vergoeding dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van een aangetekend schrijven van STUDIO UNO.

2.  De inrichter staat in voor de elektriciteitsvoorzieningen. Deze elektriciteitsvoorzieningen moeten beantwoorden aan de wettelijke voorschriften inzake veiligheid en moet voldoende vermogen leveren. Bij gebreke hieraan staat de inrichter in voor de veroorzaakte schade.

3.  De inrichter moet verzekerd zijn voor alle activa in de zaal waar de aktiviteit plaats heeft.

 

Art. 5 Verplichtingen van de inrichter:

 

1.  De inrichter staat in voor de elektriciteitsvoorzieningen. Deze elektriciteitsvoorzieningen moeten beantwoorden aan de wettelijke voorschriften inzake veiligheid en moet voldoende vermogen leveren. Bij gebreke hieraan staat de inrichter in voor de veroorzaakte schade.

2.  Alle verplichtingen ten overstaan van SABAM vallen ten laste van de inrichter. Indien de inrichter een feestzaal huurt staat de inrichter zelf in voor het naleven van de voorwaarden van het gebruik van deze zaal.

3.  Huur van lichteffecten of ander materiaal door STUDIO UNO in opdracht van de inrichter dient door de inrichter vergoed te worden.

4.  Alle verplichtingen in zake de milieuwetgeving vallen ten laste van de inrichter.

5.  Alle gevolgen van geluidsoverlast zijn ten laste van de inrichter bij vroegtijdige beëindiging van de aktiviteit ten gevolgen van geluidsoverlast zal de volledige vergoeding verschuldigd blijven.

 

Art. 6 Aansprakelijkheid:

 

1.  De inrichter is aansprakelijk voor enige vorm van schade aan of gebeurlijk verlies van goederen die zich, om  welke reden dan ook, op het terrein of in het gebouw waar de activiteit plaats vindt, bevinden en waarvoor hij zich behoorlijk zal verzekeren.

2.  STUDIO UNO is niet aansprakelijk voor enige schade aangebracht door zijn aangestelden.

3.  De inrichter is verantwoordelijk voor schade aangebracht aan STUDIO UNO door de toeschouwers of de deelnemers aan de activiteit.

 

Art. 7 Verhuur- en verkoopvoorwaarden:

 

1. Bestellingen worden definitief van kracht bij levering en/of afhaling van de huurinstallatie en bij betaling van een voorschot.

2. Klachten betreffende de prijs en/of kwaliteit van de levering en/of goederen moeten binnen een termijn van 8 dagen na levering of afhalingvan de goederen per aangetekende zending ter kennis worden gebracht. Na deze termijn wordt de levering en verhuur als volledig aanvaard beschouwd.

3. De huurder is  volledig verantwoordelijk en dient  zich te verzekeren voor de gehuurde toestellen totdat deze terug in het bezit zijn van de verhuurder, Studio uno, vertegenwoordigd door David Croymans.

4. De huurder verbindt zich ertoe alle schadekosten voortvloeiend uit fout gebruik, overbelasting of beschadiging van de gehuurde toestellen te dragen. Bij diefstal of vernietiging verbindt de huurder zich tot het betalen van de nieuwwaarde van de toestellen aan catalogusprijs. In dit laatste geval zal ook de huurprijs per week voor de gestolen toestellen doorgerekend worden tot alle schade en/of verlies vereffend is.

5. Bij defect of uitvallen van de gehuurde toestellen kan de huurder geen enkele aanspraak laten gelden hoofdens kosten of schadeloosstelling lasten verhuurder, Studio uno, vertegenwoordigd door David Croymans. In dit geval moet de huurder onmiddellijk contact opnemen met de verhuurder, Studio uno, vertegenwoordigd door David Croymans.

 

Art. 8 Geschillen:

 

In geval van betwisting vallen de geschillen die naar aanleiding van bovenvermelde overeenkomst ontstaan onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen.  De Belgische wetgeving is uitsluitend van toepassing.

 

 

PRIVACYVERKLARING

 

Art. 1 Privacyregels

De Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (= AGV, van toepassing vanaf 25 mei 2018) legt strikte regels en voorwaarden op aan bedrijven en handelaars bij de verwerking van persoonsgegevens en dit om de privacy te beschermen. 

Met deze privacy overeenkomst willen we u duidelijke en nauwkeurige informatie geven over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Art. 2 De verwerkingsverantwoordelijke

De "verwerkingsverantwoordelijke" van uw persoonsgegevens is de verantwoordelijke van de website die u heeft gebruikt en via dewelke u persoonsgegevens heeft gegeven.

Art. 3 Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

We kunnen uw persoonsgegevens alleen verwerken voor legitieme en noodzakelijke doeleinden (art. 6 van de AVG):
Dat betekent dat we uw persoonsgegevens verwerken, al dan niet elektronisch, voor legitieme contractuele, zakelijke en veiligheids-/beveiligingsdoeleinden.
Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende :

  • Aanvragen voor informatie, aanbiedingen en prospecten;
  • Mededelingen in het kader van de uitvoering van het contract;

Art. 4 Wat zijn de persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie met betrekking tot u op basis waarvan u kan worden geïdentificeerd. Anonieme gegevens aan de hand waarvan iemand niet kan worden geïdentificeerd, worden daarom niet als persoonsgegevens beschouwd. Uw persoonsgegevens kunnen onder meer zijn :

  • Gegevens met betrekking tot uw identiteit (naam, voornaam, adres, btw-nummer, bedrijfsnummer, enz.;
  • Persoonlijke statusgegevens (telefoonnummer, persoonlijke e-mail, ...);
  • Financiële gegevens (bankrekeningnummer, factureringsgegevens, ...);
  • Gegevens met betrekking tot de uitvoering van een contract (voorwerp van het contract, factureringsadres, beroepsmatige gegevens, ...);
  • Gegevens met betrekking tot het gebruik van elektronische apparatuur, zoals computers (wachtwoord, logingegevens, elektronische identificatiegegevens, factureringsgegevens, ...);

Gevoelige gegevens :
De verwerking van persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen of de religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging blijkt, alsook de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de identificatie van een natuurlijke persoon als zodanig of gegevens die de seksuele geaardheid of het seksuele leven van een natuurlijke persoon betreffen, zijn verboden.
Wij verbinden ons ertoe dit verbod strikt na te leven. 

 

Hoe gebruiken we uw gegevens ?
Met wie delen we uw gegevens ?


 

Art. 5 Bronnen en oorsprong van persoonsgegevens

Naar alle waarschijnlijkheid zijn de initiële gegevens van uzelf afkomstig. Indien u niet van plan bent de vereiste of noodzakelijke gegevens te verstrekken, kunt u bepaalde voordelen verliezen en/of kunnen we besluiten onze diensten te beëindigen.

Art. 6 Toegang tot persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zijn normaal gezien alleen voor intern gebruik. Voor bepaalde legitieme redenen kunnen uw persoonsgegevens aan en door derden worden verstrekt of zelfs verwerkt. We zorgen ervoor dat onze onderaannemers de AVG-regelgeving naleven. De gegevensverwerking door deze laatsten is onderworpen aan een strikt juridisch kader.

Art. 7 Bewaartermijn van de gegevens

We zetten de nodige middelen in om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens worden bewaard voor de hierboven beschreven doeleinden en dat deze de wettelijke termijnen niet overschrijden.

Art. 8 Wat zijn uw rechten ?

Wij verbinden ons ertoe passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de veiligheid van de verwerking van persoonsgegevens van iedereen te waarborgen (Art. 32 van de AVG).

- Recht op toegang (Art. 15 van de AVG);

Wij verlenen het recht op toegang tot uw eigen persoonsgegevens en het recht om deze te verkrijgen of er een kopie van te maken voor zover dit redelijk is.

- Recht op rechtzetting (Art. 16 van de AVG);

Wij kennen de mogelijkheid toe om een rechtzetting van foutieve gegevens aan te vragen en te vragen deze aan te vullen zoals ze moeten zijn. We zullen de wijzigingen meedelen aan de betrokken partij.

- Recht om te worden vergeten (Art. 17 van de AVG) en het recht op beperking van de verwerking (Art. 18 van de AVG);

Wij verbinden ons er in het bijzonder toe om in de volgende gevallen de verwijdering van persoonsgegevens toe te staan :

- Gegevens die niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt;
- U maakt bezwaar tegen de verwerking;
- De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
- Recht om een klacht in te dienen (Art. 77 van de AVG);

De klant heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de privacycommissie indien hij van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens een inbreuk vormt op de AVG.

Art. 9 Wat is onze verbintenis

We hebben tot doel beveiligingstechnieken te implementeren om de opgeslagen gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, ongepast gebruik, wijzigingen, onwettige of accidentele vernietiging en onbedoeld verlies.

Art. 10 Procedure bij inbreuken

Het is altijd mogelijk dat de persoonsgegevens die worden verwerkt in verkeerde handen vallen als gevolg van menselijke fouten, computerfouten, enz. 
Indien de inbreuk een hoog risico oplevert voor de rechten en vrijheden van de persoon, zullen we de betrokkenen onmiddellijk op de hoogte brengen van de feiten en maatregelen. We zullen ervoor zorgen dat de nodige stappen worden ondernomen om de privacy commissie van de inbreuk in kwestie op de hoogte te brengen binnen 72 uur na kennis te hebben genomen van de inbreuk, tenzij de inbreuk geen hoog risico vormt voor de rechten en vrijheden van de persoon. (Art. 32-34 van de AVG). 
 

Art. 11 Toestemming

U dient uw uitdrukkelijke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming te geven voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde, op eenvoudig schriftelijk verzoek, in te trekken. We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen.