Betalingsvoorwaarden, verhuur-, verkoop- en algemene voorwaarden:

 

Art. 1. Geldigheid van de contractsvoorwaarden:

 

Onder voorbehoud van uitdrukkelijk en schriftelijk bedongen afwijkingen zijn al de algemene contractsvoorwaarden toepasselijk op al de transacties van STUDIO UNO. Deze voorwaarden van STUDIO UNO hebben voorrang op de contractsvoorwaarden van de andere contracterende partij(en).

 

Art. 2 Betalingsvoorwaarden:

 

1. Alle facturen zijn betaalbaar voor vervaldatum.

2. Eventuele klachten betreffende de factuur of rekening dienen binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven ter kennis worden gesteld.

Bij gebreke van deze in mora-stelling worden, de goederen, materialen, het geleverd werk en de faktuur geacht aanvaard te zijn.

3. Schuldvergelijking door compensatie van facturen wordt niet toegestaan door STUDIO UNO

Indien de factuur onbetaald blijft, wordt vanaf de 30e dag na factuurdatum het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 1% verwijlintrest per maand en 10% ten titel van conventionele schadevergoeding; dit laatste evenwel met een minimum van € 125,-  Alle kosten en lasten die kunnen voortvloeien uit de inning van de facturen van STUDIO UNO zijn ten laste van de medecontractant.

 

Art. 3 Opzeg:

 

1.  De inrichter verbindt er zich toe bij opzeg van de activiteit vanzijnentwege, ongeacht de reden, zelfs in geval van overmacht of onvoorzienbare omstandigheden, binnen de 14 dagen na ontvangst van aangetekend schrijven vanwege STUDIO UNO, 50% van de overeengekomen prijs als schadevergoeding te betalen (Een betaald voorschot wordt in mindering gebracht). Een betaald voorschot aan STUDIO is enkel en alleen dan terugvorderbaar bij opzeg van de activiteit door STUDIO UNO.

2.  STUDIO UNO of één van zijn aangestelden kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig geval van overmacht of onvoorzienbare omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijken of onmogelijk maken.

 

Art. 4 Veiligheid: De inrichter staat in voor de veiligheid:

 

1.  Diefstal of gebeurlijke schade veroorzaakt aan materiaal van STUDIO UNO of aan materiaal gehuurd door STUDIO UNO tijdens de activiteit, wordt door de Inrichter volledig vergoed, rekening houdende met de huidige nieuwwaarde van het materiaal. De vergoeding dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van een aangetekend schrijven van STUDIO UNO.

2.  De inrichter staat in voor de elektriciteitsvoorzieningen. Deze elektriciteitsvoorzieningen moeten beantwoorden aan de wettelijke voorschriften inzake veiligheid en moet voldoende vermogen leveren. Bij gebreke hieraan staat de inrichter in voor de veroorzaakte schade.

3.  De inrichter moet verzekerd zijn voor alle activa in de zaal waar de aktiviteit plaats heeft.

 

Art. 5 Verplichtingen van de inrichter:

 

1.  De inrichter staat in voor de elektriciteitsvoorzieningen. Deze elektriciteitsvoorzieningen moeten beantwoorden aan de wettelijke voorschriften inzake veiligheid en moet voldoende vermogen leveren. Bij gebreke hieraan staat de inrichter in voor de veroorzaakte schade.

2.  Alle verplichtingen ten overstaan van SABAM vallen ten laste van de inrichter. Indien de inrichter een feestzaal huurt staat de inrichter zelf in voor het naleven van de voorwaarden van het gebruik van deze zaal.

3.  Huur van lichteffecten of ander materiaal door STUDIO UNO in opdracht van de inrichter dient door de inrichter vergoed te worden.

4.  Alle verplichtingen in zake de milieuwetgeving vallen ten laste van de inrichter.

5.  Alle gevolgen van geluidsoverlast zijn ten laste van de inrichter bij vroegtijdige beëindiging van de aktiviteit ten gevolgen van geluidsoverlast zal de volledige vergoeding verschuldigd blijven.

 

Art. 6 Aansprakelijkheid:

 

1.  De inrichter is aansprakelijk voor enige vorm van schade aan of gebeurlijk verlies van goederen die zich, om  welke reden dan ook, op het terrein of in het gebouw waar de activiteit plaats vindt, bevinden en waarvoor hij zich behoorlijk zal verzekeren.

2.  STUDIO UNO is niet aansprakelijk voor enige schade aangebracht door zijn aangestelden.

3.  De inrichter is verantwoordelijk voor schade aangebracht aan STUDIO UNO door de toeschouwers of de deelnemers aan de activiteit.

 

Art. 7 Verhuur- en verkoopvoorwaarden:

 

1. Bestellingen worden definitief van kracht bij levering en/of afhaling van de huurinstallatie en bij betaling van een voorschot.

2. Klachten betreffende de prijs en/of kwaliteit van de levering en/of goederen moeten binnen een termijn van 8 dagen na levering of afhalingvan de goederen per aangetekende zending ter kennis worden gebracht. Na deze termijn wordt de levering en verhuur als volledig aanvaard beschouwd.

3. De huurder is  volledig verantwoordelijk en dient  zich te verzekeren voor de gehuurde toestellen totdat deze terug in het bezit zijn van de verhuurder, Studio uno, vertegenwoordigd door David Croymans.

4. De huurder verbindt zich ertoe alle schadekosten voortvloeiend uit fout gebruik, overbelasting of beschadiging van de gehuurde toestellen te dragen. Bij diefstal of vernietiging verbindt de huurder zich tot het betalen van de nieuwwaarde van de toestellen aan catalogusprijs. In dit laatste geval zal ook de huurprijs per week voor de gestolen toestellen doorgerekend worden tot alle schade en/of verlies vereffend is.

5. Bij defect of uitvallen van de gehuurde toestellen kan de huurder geen enkele aanspraak laten gelden hoofdens kosten of schadeloosstelling lasten verhuurder, Studio uno, vertegenwoordigd door David Croymans. In dit geval moet de huurder onmiddellijk contact opnemen met de verhuurder, Studio uno, vertegenwoordigd door David Croymans.

 

Art. 8 Geschillen:

 

In geval van betwisting vallen de geschillen die naar aanleiding van bovenvermelde overeenkomst ontstaan onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen.  De Belgische wetgeving is uitsluitend van toepassing.