<

Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden Studio Uno 2024 Pdf
PDF – 136,7 KB

Naam van de vestigingseenheid: Studio Uno / Studio Uno Dj Team / Dj Team Studio Uno

Zaakvoerder: David Croymans-Plaghki

Ondernemingsnummer: BE 0509 926 525

Btw-nummer: BTW BE 0509.926.525

Nummer van de vestigingseenheid: 2.116.521.093

Handelsregister: Antwerpen 345.699

Adres: Rosier 41 te 2000 Antwerpen

Tel: + 32 496 903 796

E-mail: info@studiouno.be

Bank Rekeningnummer KBC: 403-4171771-68 / IBAN BE 82 4034 1717 7168 / BIC: KREDBEBB

Bank Rekeningnummer Argenta: 979-9661392-03 / IBAN BE 21 9799 6613 9203 / BIC: ARSPBE22

Studio Uno verwerpt elke vorm van discriminatie in directe of indirecte vorm. Wij streven naar diversiteit en gelijke behandeling en discrimineren niet op grond van leeftijd, seksuele gerichtheid, ras, godsdienst, levensovertuiging, geslacht, nationaliteit, handicap of ziekte of enige andere irrelevante grond.


Betalingsvoorwaarden, verhuurvoorwaarden, verkoopsvoorwaarden en
algemene voorwaarden Studio Uno

Art. 1. Geldigheid van de contractvoorwaarden

Onder voorbehoud van uitdrukkelijk en schriftelijk bedongen afwijkingen zijn al de algemene contractvoorwaarden toepasselijk op al de transacties van Studio Uno.  

Deze voorwaarden van Studio Uno hebben voorrang op de contractvoorwaarden van de andere contracterende partij(en).

Art. 2 Betalingsvoorwaarden

 1. Alle facturen zijn betaalbaar vóór vervaldatum.
 2. Eventuele klachten over de factuur of rekening dienen binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven ter kennis worden gesteld.  Bij gebreke van deze in mora stelling worden, de goederen, materialen, het geleverd werk en de factuur geacht aanvaard te zijn.
 3. Schuldvergelijking door compensatie van facturen wordt niet toegestaan door Studio Uno.
 4. Indien de factuur onbetaald blijft na 14 dagen na ontvangst van de eerste herinnering wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met, indien het verschuldigd saldo;
  1. kleiner of gelijk aan € 150 is, een aanmaningskost van € 20.
  2. tussen € 150 en € 500 is, een aanmaningskost van € 30 vermeerderd met 10% van het verschuldigd bedrag.
  3. hoger dan € 500 is, een aanmaningskost van € 65 vermeerderd met 5% van het verschuldigd bedrag, deze vermeerdering bedraagt maximum € 2000.         
 5. Alle kosten en lasten die kunnen voortvloeien uit de inning van de facturen van Studio Uno zijn ten laste van de medecontractant.

 

Art. 3 Opzeg / Annulering / Omboekingskosten

 1. De inrichter verbindt er zich toe bij opzeg van de activiteit van zijnentwege, ongeacht de reden, zelfs in geval van overmacht of onvoorzienbare omstandigheden, binnen de 14 dagen na ontvangst van aangetekend schrijven vanwege Studio Uno, 50% van de overeengekomen prijs als schadevergoeding te betalen (Een betaald voorschot wordt in mindering gebracht).
 2. Bij annulering van het event binnen de 45 dagen voor het event blijft 100% van het boekingsbedrag verschuldigd.  Bij opzeg op meer dan 45 dagen voor het event wordt 50% van het betaalde voorschot terugbetaald. Het volledige voorschot is enkel en alleen terug vorderbaar bij opzeg van de activiteit door Studio Uno.
 3. Studio Uno of één van zijn aangestelde kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig geval van overmacht of onvoorzienbare omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijken of onmogelijk maken.
 4. Wijzigingskosten bedragen forfaitair € 100.
 5. Bij wijziging van de eventlocatie en/of de datum van het event kunnen extra kosten van toepassing zijn omwille van een andere installatie, meer werkuren, populairdere datum, meer transport, andere dj, ...

Art. 4 Veiligheid

De inrichter staat in voor de veiligheid:

 1. Diefstal of gebeurlijke schade veroorzaakt aan materiaal van Studio Uno of aan materiaal gehuurd door Studio Uno tijdens de activiteit, wordt door de inrichter volledig vergoed, rekening houdende met de huidige nieuwwaarde van het materiaal.  De vergoeding dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van een aangetekend schrijven van Studio Uno.
 2. De inrichter staat in voor de elektriciteitsvoorzieningen.
  1. Deze elektriciteitsvoorzieningen moeten beantwoorden aan de wettelijke voorschriften inzake veiligheid en moet voldoende vermogen leveren. 
  2. Bij gebreke hieraan staat de inrichter in voor de veroorzaakte schade.
 3. De inrichter moet verzekerd zijn voor alle activa in de zaal waar de activiteit plaats heeft.

Art. 5 Verplichtingen van de inrichter

 1. De inrichter staat in voor de elektriciteitsvoorzieningen. Deze elektriciteitsvoorzieningen moeten beantwoorden aan de wettelijke voorschriften inzake veiligheid en moet voldoende vermogen leveren.  Bij gebreke hieraan staat de inrichter in voor de veroorzaakte schade.
 2. Alle verplichtingen ten overstaan van SABAM vallen ten laste van de inrichter. Indien de inrichter een feestzaal huurt staat de inrichter zelf in voor het naleven van de voorwaarden van het gebruik van deze zaal.
 3. Huur van lichteffecten of ander extra materiaal door Studio Uno in opdracht van de inrichter dient door de inrichter vergoed te worden.
 4. Alle verplichtingen in zake de milieuwetgeving vallen ten laste van de inrichter.
 5. Alle gevolgen van geluidsoverlast zijn ten laste van de inrichter.  Bij vroegtijdige beëindiging van de activiteit ten gevolgen van geluidsoverlast zal de volledige vergoeding verschuldigd blijven.
 6. Kosten van verplichte Corona tests om toegang te kunnen krijgen tot de eventlocatie zijn steeds volledig ten laste van de inrichter.
 7. Alle eventuele bekeuringen en boetes die het gevolg zijn van het niet naleven van de geldende corona regels op het feest of evenement, door de organisatie en/of door de aanwezigen, zijn voor rekening van de inrichter.
  Wij benadrukken dat wij niet de inrichter zijn van het feest en/of evenement en dus ook niet als betrokken organisatie kunnen beschouwd worden.  Wij zorgen enkel voor de muzikale omkadering.

 8. Indien wij verplicht zijn door de feestlocatie of door de organisator van het feest om ’s nachts de installatie te moeten demonteren dan rekenen wij hiervoor forfaitair 150 Euro extra kosten aan.

Art. 6 Aansprakelijkheid

 1. De inrichter is aansprakelijk voor elke vorm van schade aan of gebeurlijk verlies van goederen die zich, om welke reden dan ook, op het terrein of in gebouw waar de activiteit plaats vindt, bevinden en waarvoor hij zich behoorlijk zal verzekeren.
 2. Studio Uno is niet aansprakelijk voor enige schade aangebracht door zijn aangestelde.
 3. De inrichter is verantwoordelijk voor schade aangebracht aan Studio Uno door de toeschouwers of de deelnemers aan de activiteit.

Art. 7 Verhuur- en verkoopvoorwaarden

 1. Bestellingen worden definitief van kracht bij levering en/of afhaling van de huurinstallatie en bij betaling van een voorschot.
 2. Klachten betreffende de prijs en/of kwaliteit van de levering en/of goederen moeten binnen een termijn van 8 dagen na levering of afhaling van de goederen per aangetekende zending ter kennis worden gebracht. Na deze termijn wordt de levering en verhuur als volledig aanvaard beschouwd.
 3. De huurder is volledig verantwoordelijk en dient zich te verzekeren voor de gehuurde toestellen totdat deze terug in het bezit zijn van de verhuurder, Studio Uno, vertegenwoordigd door David Croymans-Plaghki.
 4. De huurder verbindt zich ertoe alle schadekosten voortvloeiend uit fout gebruik, overbelasting of beschadiging van de gehuurde toestellen te dragen.
  1. Bij diefstal of vernietiging verbindt de huurder zich tot het betalen van de nieuwwaarde van de toestellen aan catalogusprijs.
  2. In dit laatste geval zal ook de huurprijs per week voor de gestolen toestellen doorgerekend worden tot alle schade en/of verlies vereffend is.
 5. Bij defect of uitvallen van de gehuurde toestellen kan de huurder geen enkele aanspraak laten gelden voor kosten of schadeloosstelling op de verhuurder, Studio Uno, vertegenwoordigd door David Croymans-Plaghki. In dit geval moet de huurder onmiddellijk contact opnemen met de verhuurder, Studio Uno, vertegenwoordigd door David Croymans-Plaghki.

Art. 8 Geschillen

In geval van betwisting vallen de geschillen die naar aanleiding van bovenvermelde overeenkomst ontstaan onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen.

De Belgische wetgeving is uitsluitend van toepassing.